Yhdistyksen säännöt

Hyväksytty yhdistyksen kevätkouksessa 28.3.2022. 

1§ Nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Boomareiden Olutseura – BOSA ry. Yhdistyksestä voidaan käyttää myös nimeä Akateeminen Olutseura BOSA. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä BOSA ja yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 

2§ Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta 

BOSAn tarkoituksena on kehittää ja edistää olutkulttuuria, ja parantaa juomatottumuksia kultivoidumpaan suuntaan ensisijaisesti Tampereen korkeakouluyhteisössä, mutta mahdollisuuksien mukaan myös muualla Suomessa ja ulkomailla. Ydintoiminnan ohessa BOSA tuo tutuksi myös muita kulinaristisia nautintoja. Tarkoituksensa toteuttamiseksi BOSA tutkii myös oluen ja siiderin valmistamiseen liittyviä seikkoja. 

Yhdistys pyrkii luomaan kontakteja kulinarismin sekä oluen ympärillä teollisuuteen ja muihin yhdistyksiin, järjestämään jäsenilleen retkiä, ekskursioita, matkoja, juhlia, saunailtoja, ravintolavierailuja, maistelu-, keskustelu- ja valistustilaisuuksia. Yhdistys tukee myös jäsenistön liikunnallisia pyrkimyksiä sekä henkistä ja fyysistä hyvinvointia järjestämällä liikunta- ja urheilumahdollisuuksia. 

3§ Jäsenmaksu 

BOSA:n jäsenmaksu on vuonna 2010 ja sen jälkeen liittyneille toistaiseksi voimassaoleva. Jäsenmaksun suuruus päätetään syyskokouksessa seuraavalle vuodelle varsinaisille jäsenille sekä yhteisöjäsenille. 

4§ Jäsenyys 

BOSA:n jäsenyys on toistaiseksi voimassaoleva. Jäsenistä pidetään kirjaa jäsenluettelossa, jossa jäsenistä säilytetään seuraavat tiedot: nimi, sähköposti, kotipaikka ja opiskelija-ainejärjestö. Jäsenen tulee olla täysi-ikäinen. 

Yhdistys voi kokouksessaan myös ottaa yhteisöjäseniä kannatusjäseniksi, joiden jäsenmaksusta päätetään vuosikokouksessa. Yhteisöjäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. 

Yhdistys voi kokouksessaan kutsua myös kunniajäseniä, jotka ovat vapautettuja jäsenmaksuvelvoitteestaan. 

Jäsen voi erota yhdistyksestä toimittamalla vapaamuotoisen ilmoituksen kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle. Kirjallinen eroamisilmoitus voidaan toimittaa myös sähköisesti. 

Jäsen voidaan myös erottaa jäsenyydestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä, jolloin erotetulle jäsenelle tulee ilmoittaa kirjallisesti tai sähköpostitse syyn kera. Jäsenyydestä voidaan erottaa hallituksen ¾-osan päätöksellä määräajaksi tai kokonaan. Yhdistys voi antaa myös kirjallisen huomautuksen jäsenelle, mikäli tämä on toiminnallaan vahingoittanut tai on omiaan vahingoittamaan yhdistystä. Jäsentä on kuultava ennen erottamista. Erottamisesta ei voi valittaa. 

5§ Jäsenluettelo 

BOSA:n on pidettävä jäsenluetteloa kaikista jäsenistään. 

6§ Hallitus 

Hallitus hoitaa yhdistyksen asioita ja edustaa yhdistystä. Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat syyskokouksessa valitut 3–12 hallituksen jäsentä. Hallitusta johtaa puheenjohtaja, joka valitaan erikseen syyskokouksessa. Tämän lisäksi voidaan valita toimihenkilöitä, joilla on puhe- ja läsnäolooikeus, mutta ei äänioikeutta hallituksen kokouksissa. Yhdistyksen hallituksen toimikausi on sama kuin yhdistyksen tilikausi alkaen tammikuun 1. päivänä ja päättyen saman vuoden joulukuun 31. päivänä. 

7§ Hallituksen jäsenen eroaminen 

Jos hallituksen jäsen eroaa kesken toimikautensa ilmoittamalla siitä hallitukselle tai on jatkuvasti estynyt osallistumasta hallituksen toimintaan, yhdistyksen kokous voi valita hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

8§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, kumpikin yksin. Hallitus voi päätöksellään myöntää henkilökohtaisen nimenkirjoitusoikeuden myös muulle hallituksen jäsenelle. 

9§ BOSAn kokoukset 

BOSAn kokouksia ovat syyskokous ja kevätkokous sekä mahdolliset ylimääräiset kokoukset. Hallituksen on kutsuttava kokous koolle kokouskutsulla kotisivuillansa ja muissa sosiaalisen median kanavissa tai sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat sähköpostinsa yhdistykselle ilmoittaneet. Kokouskutsu on lähetettävä viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta, jolloin se on laillisesti koolle kutsuttu. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja käsiteltävät asiat. Hallituksen on kutsuttava ylimääräinen yhdistyksen kokous koolle viimeistään kahden (2) viikon kuluessa (14 päivää), mikäli vähintään kymmenen (10) yhdistyksen äänioikeutettua jäsentä sitä vaatii.  

10§ Yhdistyksen kevätkokous 

Kevätkokous on pidettävä maaliskuun 31. päivään mennessä. Sen tehtävänä on: 

 • Käsitellä yhdistyksen hallituksen laatima toimintakertomus ja päättää sen mahdollisesti aiheuttamista toimenpiteistä. 
 • Vahvistaa yhdistyksen tilinpäätös ja päättää tilintarkastajien lausunnon perusteella vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai niistä toimenpiteistä joihin yhdistyksen tilintarkastajien lausunto mahdollisesti antaa aihetta. 
 • Lisäksi voidaan päättää niistä asioista, jotka on mainittu kokouskutsussa. 

Kevätkokouksessa käsiteltävä seuraavat asiat: 

 1. Kokouksen avaus 
 2. Kokouksen järjestäytyminen 

– Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 2. Hyväksytään kokouksen esityslista 
 3. Ilmoitusasiat 
 4. Edellisen vuoden vuosikertomus 
 5. Edellisen vuoden tilinpäätös 
 6. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen 
 7. Tilintarkastajien / toiminnantarkastajien lausunto 
 8. Vastuuvapauden myöntäminen edellisen kauden hallitukselle 
 9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

11§ Yhdistyksen syyskokous 

Syyskokous on pidettävä joulukuun 31. päivään mennessä. Sen tehtävänä on: 

 • Valita yhdistykselle hallitus seuraavaksi kalenterivuodeksi. 
 • Päättää yhdistyksen jäsenten ja yhteisöjäsenten jäsenmaksu seuraavalle vuodelle 
 • Valita yksi tai kaksi (1–2) tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varatilintarkastajat tai varatoiminnantarkastajat seuraavaksi tilikaudeksi. 
 • Vahvistaa toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle tili- ja toimintakaudelle. 
 • Lisäksi voidaan päättää niistä asioista, jotka on mainittu kokouskutsussa 

Syyskokouksessa käsiteltävä seuraavat asiat: 

 1. Kokouksen avaus 
 2. Kokouksen järjestäytyminen 

– Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 2. Hyväksytään kokouksen esityslista 
 3. Ilmoitusasiat 
 4. Yhdistyksen sen hetkinen taloustilanne ja alustava toimintakertomus kuluneelta vuodelta 
 5. Hallituksen valmistelema toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle 
 6. Jäsenmaksun hyväksyminen tulevalle vuodelle 
 7. Puheenjohtajan, sihteerin, varainhoitajan ja muun hallituksen valitseminen (3–12 henkilöä)
  1. Puheenjohtajan valinta 
  2. Sihteerin valinta 
  3. Varainhoitajan valinta 
  4. Muun hallituksen valinta 
 8. Valitaan 1–2 tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja heille varatilintarkastajat tai toiminnantarkastajat 
 9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

12§ Oikeudet BOSAn kokouksissa 

Yhdistyksen kokouksissa on kaikilla BOSAn jäsenillä puhe- ja läsnäolo-oikeus. Äänioikeus kokouksissa on varsinaisilla jäsenillä siten, että jokaisella on yksi ääni. Kunnia- ja yhteisöjäsenillä on ei ole kokouksissa äänioikeutta. 

13§ Päätöksenteko BOSAn kokouksissa 

Päätökset BOSAn kokouksissa tehdään asiakysymysten osalta ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. 

14§ BOSAn kokouksen päätösvaltaisuus 

Kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu. 

15§ BOSAn hallitus ja sen tehtävät 

Yhdistyksen asioiden hoidosta vastaa hallitus, jonka toimikausi on kalenterivuosi. Hallitukseen kuuluu 3–12 jäsentä, joihin kuuluu syyskokouksessa erikseen valittu puheenjohtaja, sihteeri ja varainhoitaja. 

Hallituksen tehtäviin kuuluu muun muassa: 

 1. Johtaa yhdistyksen toimintaa 
 2. Valmistella yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna kokouksissa tehdyt päätökset 
 3. Hoitaa yhdistyksen varallisuutta 
 4. Laatia ehdotukset BOSAn toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi, toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi 
 5. Kutsua yhdistyksen kokoukset koolle tarpeen vaatiessa 
 6. Päättää jäsenten hyväksymisestä 
 7. Edustaa yhdistystä 

16§ Hallituksen jäsenet 

Puheenjohtaja johtaa hallituksen toimintaa ja kutsuu koolle hallituksen kokoukset sekä valvoo, että toiminta on BOSAn sääntöjen mukaista. Sihteeri laatii pöytäkirjat hallituksen kokouksista ja hoitaa tiedotustoimintaa. Varainhoitaja hoitaa BOSAn taloutta ja omaisuutta sekä pitää kirjaa yhdistyksen jäsenistä ja jäsenmaksutilanteesta. Varainhoitaja myös valmistelee ehdotukset talousarvioksi ja tilinpäätökseksi yhteisymmärryksessä muun hallituksen kanssa. Muiden hallituksen jäsenten toimenkuvat ja nimikkeet voidaan määritellä kulloisenkin tarpeen mukaisiksi. 

17§ Hallituksen kokoukset 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallituksen kokoukset ovat avoimia kaikille varsinaisille jäsenille läsnäolo- ja puheoikeudella, ellei hallitus erikseen muuta päätä. Hallituksen kokous on laillinen, jos siitä on tiedotettu hallituksen keskuudessaan sopimalla menettelyllä. Kokous on päätösvaltainen, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna ovat läsnä. Äänestystilanteessa äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. 

18§ Talous 

Yhdistyksen taloudenhoidon päävastuu on varainhoitajalla, jolla on käyttöoikeus yhdistyksen pankkitiliin. Lisäksi käyttöoikeus tiliin voi olla yhdistyksen puheenjohtajalla tai mikäli hallitus niin päättää, muulla hallituksen jäsenellä. Toiminnan rahoittamiseksi BOSA voi järjestää koulutus-, huvi- ja juhlatilaisuuksia, vastaanottaa lahjoituksia, testamentteja, avustuksia ja sponsoritukea, sekä harjoittaa arpajais- ja rahankeräystoimintaa asianomaisen luvan saatuaan. 

19§ Tilikausi 

BOSAn tilikautena on kalenterivuosi. 

20§ Tilintarkastajat ja toiminnantarkastajat 

BOSAn talouden hoitoa ja hallintoa valvovat tilintarkastajat tai toiminnantarkastajat. Hallituksen jäsen ei voi toimia tilintarkastajana tai toiminnantarkastajana. Hallituksen on toimitettava vuosikertomus ja tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen tilintarkastajille/toiminnantarkastajalle viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kevätkokousta. Tilin-/toiminnantarkastajien tulee toimittaa hallitukselle kirjallinen kertomus suorittamastaan tarkastuksesta viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kevätkokousta. 

21§ Yhdistyksen purkaminen 

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään (1) kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa. Päätöksen on saatava molemmissa kokouksissa taakseen ¾enemmistö annetuista äänistä. Jos yhdistys purkautuu, sen varat luovutetaan BOSAn purkamiskokouksessa esitetyllä tavalla. Ensimmäinen purkamista koskeva kokous on annettava tiedoksi kolmelle viimeiselle yhdistyksen hallituksen puheenjohtajalle.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 19.08.2021. Viimeisin muutos 19.08.2021.

1. Rekisterinpitäjät

Kuntokatu 3, L-rakennus, 33520 Tampere

Boomareiden Olutseura – BOSA ry

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Saara Vartia

[email protected]


3. Rekisterin nimi

Boomareiden Olutseura – BOSA ry jäsenrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin sekä jäsenyyden tarkistaminen

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: nimi, sähköposti, kotipaikka ja opiskelija-ainejärjestö

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan jäseneltä google forms lomakkeella jäsenyyttä ostaessa.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).